သမၼာက်မ္းစာအတုိင္း အေဖ ဘုရားသခင္နဲ႔ အေမ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျပီး၊ ပဋိညာဥ္တရားသစ္ကို ေစာင့္ေနပါတယ္။ ကမာၻ ၁၇၅ ႏုငိ ္ငံ ေနရာအႏွ႔ရံ ိွ မိသားစုေတြကို ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ ထာဝရ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ျဖန္႔ေဝပါတယ္။ ‘ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေပးျခင္း’ကို ပံုသက္ေသျပတဲ႔ အေမ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သင္ခန္းစာကို လုိက္ျပီး၊ ေလာကကို ေႏြးေထြးစြာ ေျပာင္းလဲေစေနပါတယ္။

နီေပါ၊ ခတၱမန္ဒူး ဘုရားသခင္၏ အသင္းေတာ္
နီေပါ၊ ခတၱမန္ဒူး ဘုရားသခင္၏ အသင္းေတာ္
စကၤာပူ ဘုရားသခင္၏ အသင္းေတာ္
စကၤာပူ ဘုရားသခင္၏ အသင္းေတာ္
ဖိလစ္ပိုင္၊ ကီြဇံုစီးတီး ဘုရားသခင္၏ အသင္းေတာ္
ဖိလစ္ပိုင္၊ ကီြဇံုစီးတီး ဘုရားသခင္၏ အသင္းေတာ္
Play video

နိဒါန်းဗီဒီယို

ႏုငိ င္ ေံ ပါငး္ (၁၇၅)၊ အသငး္ ေတာေ္ ပါငး္ (၇၀၀၀)က အေမရ႕ဲ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ျဖန္႔ေဝပါတယ္။

အေမရကိ နသ္ မတၼ မ ွလမူ ထႈ းူ ခၽနြ ဆ္ ု ခ်းျီမငႇ ္ျ့ခငး္ ။

အေမရကိ နသ္ မတၼ မ ွလမူ ထႈ းူ ခၽနြ ဆ္ ု ခ်းျီမငႇ ္ျ့ခငး္ ။

တစ္သက္တာဆု(၂၀၁၁. ၆.)| ေရႊတံဆိပ္ဆု(၂၀၁၁. ၆.)
ေရႊတံဆိပ္ဆု(၂၀၁၄. ၁၁.)| ေရႊတံဆိပ္ဆု(၂၀၁၅. ၆.)| ေရႊတံဆိပ္ဆု(၂၀၁၅. ၉.)
ေရႊတံဆိပ္ဆု(၂၀၁၅. ၁၂.)| ေၾကးတံဆိပ္ဆု(၂၀၁၇. ၇.)

အေမရိကန္တြင္ အျမင့္ဆံုး လူမႈထူးခၽြန္ဆု
ေရႊတံဆိပ္ဆု (ပဥၥမအၾကိမ္ေျမာက္၊ အဖဲြ႔အစည္းအလုိက္ အျမင့္ဆံုးဆု)
တစ္သက္တာဆု (တစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ အျမင့္ဆံုးဆု)

ကိုရီးယားအစိုးရဌာန (၃)ခုမွ သမၼတ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ခ်းျီမငႇ ္ျ့ခငး္ ။

ကိုရီးယားအစိုးရဌာန (၃)ခုမွ သမၼတ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ခ်းျီမငႇ ္ျ့ခငး္ ။

သမၼတမွ ခ်းီျမႇင့္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းဆု(၂၀၁၅. ၅.)
အစိုးရမွ ခ်းီျမႇင့္ေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု(၂၀၀၄. ၈.)
သမၼတမွ ခ်းီျမႇင့္ေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု(၂၀၀၃. ၂.)

ကိုရီးယား သမၼတ အဖဲြ႔လုိက္ဆု - နယ္ပယ္တစ္ရပ္တြင္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ အက်ဳးိ ျပဳလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းကို ေပးအပ္ခ်းီျမငႇ ့္ေသာ အျမင့္ဆံုးဂုဏ္ျပဳဆု၊ ၄င္းဆုကို တိက်ေသာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူၿပီးမွ ခ်းီျမငႇ ့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုဆုကို ဘာသာေရးအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုက ရရိွ ျခင္းမွာ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကုလသမဂၢဗဟိုအေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးရန္ ပံုေငြအဖဲြ႔ရဲ႕အဆင့္ျမင့္ညီလာခံသို႔ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ အသင္းေတာ္ကို ဖိတ္ၾကားျခင္း။

ကုလသမဂၢဗဟိုအေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးရန္ ပံုေငြအဖဲြ႔ရဲ႕အဆင့္ျမင့္ညီလာခံသို႔ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ အသင္းေတာ္ကို ဖိတ္ၾကားျခင္း။

“ဘုရားသခင္၏အသင္းေတာ္ဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး၊ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေရးနဲ႔ အေရးေပၚသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကယ္ဆယ္ေရး အစရိွတဲ့ အမ်ဳးိ မ်ဳးိေသာ အကူအညီေပးေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို တက္တက္ၾကြၾကြ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘုရားသခင္၏အသင္းေတာ္ရဲ႕လူသား အက်ဳးိ ျပဳလႈပ္ရွားမႈေတြ အားလံုးဟာ အေမရဲ႕စိတ္ကေန အစျပဳတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။”
- ဘုရားသခင္၏အသင္းေတာ္ သင္းအုပ္ဆရာခ်ဳပ္ ဂင္(မ္)ဂ်ဴေခ်ာ(လ္)၏ မိန္႔ခြန္း မနိ ခ႔္ နြ း္အခ်ဳပ ္ (၁၃.၁၂.၂၀၁၆ အေမရကိ နႏ္ ုငိ င္ ၊ံ နယးူေယာကၿမ္ ဳ႕ိ ၊ ကလု သမဂဌၢ ာနခ်ဳပ)

အာရတွ ငြ ္လကခ္ ရံ ရခွိ ဲေ့ သာ အဓကိ ဆမု ်ားအာရှတိုက်

အာရႏွ ုငိ င္ မံ ်ားစာြ တငြ ္ ပတ၀္ နး္က်ငထ္ နိ း္သမိ း္ ေရး အသပိ ညာေပးျခငး္ ႏငွ ့္၊့ ေသးြလဴွ ဒါနး္ မ ႈ ျမင္တ့ ကေ္ ရးတ႔ုိ အတကြ ္ လပု ေ္ ဆာငခ္ ေဲ့ သာ ကၽႏြ ုပ္ တ္ ၏ု႔ိ စတိ ေ္ ရာကုယိ ပ္ ါႏစွ ျ္မဳႇပေ္ ဆာငရ္ ကြ ေ္ သာ ေစတနာ၀့ နထ္ မး္လပု ္ ေဆာင္မႈမ်ားကို အစိုးရရံုးဌာနမ်ားက ဆုတံဆိပ္မ်ား၊ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား၊ ဆုမ်ား၊ ေထာက္ခံစာလႊာမ်ား ခ်းျီမငႇ ္ျ့ခငး္အားျဖင္ ့ ဂဏု ျ္ပဳၾကပါသည။္

ထိုင္းႏုငိ ္ငံ သဘာ၀ရင္းျမစ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆို္င္ရာ၀န္ႀကီးမွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ခ်းီျမႇင့္ျခင္း။

ထိုင္းႏုငိ ္ငံ သဘာ၀ရင္းျမစ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆို္င္ရာ၀န္ႀကီးမွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ခ်းီျမႇင့္ျခင္း။

ကေမာဒၻ းီယား ကိးုကယြ ယ္ ံၾုကညမ္ နႈ ငွ ္ ့ဘာသာေရးကစိ ရၥ ပမ္ ်ားဆုငိ ရ္ ာ ၀နႀ္ကးီ မ ွ ဂဏု ျ္ပဳမတွ တ္ မး္လာႊ ခ်းျီမငႇ ျ့္ခငး္ ။

ကေမာဒၻ းီယား ကိးုကယြ ယ္ ံၾုကညမ္ နႈ ငွ ္ ့ဘာသာေရးကစိ ရၥ ပမ္ ်ားဆုငိ ရ္ ာ ၀နႀ္ကးီ မ ွ ဂဏု ျ္ပဳမတွ တ္ မး္လာႊ ခ်းျီမငႇ ျ့္ခငး္ ။

ဖလိ စပ္ ိငု ္လမူ ဖႈ လူ ံေု ရးႏငွ ္ ့ ဖြံၿဖ့ ဳိးတိးုတကေ္ ရးဌာန အပု ခ္ ်ဳပေ္ ရးမဴွ းမ ွ ဂဏု ျ္ပဳမတွ တ္ မး္လာႊ ခ်းျီမငႇ ္ျ့ခငး္ ။

ဖလိ စပ္ ိငု ္လမူ ဖႈ လူ ံေု ရးႏငွ ္ ့ ဖြံၿဖ့ ဳိးတိးုတကေ္ ရးဌာန အပု ခ္ ်ဳပေ္ ရးမဴွ းမ ွ ဂဏု ျ္ပဳမတွ တ္ မး္လာႊ ခ်းျီမငႇ ္ျ့ခငး္ ။

မြန္ဂိုလီးယား သဘာ၀၊ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးမွဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ျခင္း။

မြန္ဂိုလီးယား သဘာ၀၊ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးမွဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ျခင္း။

အာရွတြင္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား“ကမာၻ၏ အမိုးျဖစ္ေသာ ဟိမ၀ႏာၱေတာင္ဆီသို႔”

ဖလိ စပ္ ိငု ၊္ အႏိ ယၵိ ၊ ဂ်ပန၊္ မနြ ဂ္ ိလု းီယား၊ အငဒ္ ိနု းီ ရာွ း၊ သရီ လိ ကာၤ ၊ ကေမာဒၻ းီယား၊ ထိငု း္ ၊ မေလးရာွ း၊ စကာၤ ပႏူ ငွ ့္ ပငလ္ ယေ္ ရမ်ကႏ္ ာွ ျပငအ္ ထက ္ အျမင္ေ့ ပ ၄၀၀၀ မတီ ာတငြ ရ္ ေွိ သာ ဟမိ ၀ႏာေၱ တာငတ္ နး္ ေပၚရေွိ ၀းလေံ ခါငသ္ ေီ သာ ရာြ ငယေ္ လးျဖစေ္ သာ နေီ ပါႏုငိ င္ ရံ ွိဆလဲ တ္ နြ း္ ရာြ ေလးအထပိ ငလ္ ်ွင၊္ အားလံးု ေသာ အာရသွ ားတ ိ႔ု ပုမိ ိေု ပ်ာရ္ ငႊ ေ္ စရနအ္ တကြ ၊္ ဘရု ားသခင၏္ အသငး္ ေတာသ္ ည ္ မ်ားစာြ ေသာ ေဆာငရ္ ကြ ခ္ ်ကမ္ ်ားကိ ုလပု ေ္ ဆာငလ္ ်ကရ္ ပွိ ါသည။္

ကိုရီးယားႏုငိ ္ငံ၊ ဒယ္ဂူးတြင္က်င္းပေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေႏြရာသီ တကၠသိုလ္အားကစားပဲြေတာ္ရိွႏုငိ ္ငံေပါင္း ၁၇၆ ႏုငိ ္ငံမွ ေထာက္ပံ့ေရးအဖဲမြ ့ ်ား (ထိုႏွစ္တြင္ ပါ၀င္သူေပါင္း ၉၀,၀၀၀)

ကိုရီးယားႏုငိ ္ငံ၊ ဒယ္ဂူးတြင္က်င္းပေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေႏြရာသီ တကၠသိုလ္အားကစားပဲြေတာ္ရိွႏုငိ ္ငံေပါင္း ၁၇၆ ႏုငိ ္ငံမွ ေထာက္ပံ့ေရးအဖဲမြ ့ ်ား (ထိုႏွစ္တြင္ ပါ၀င္သူေပါင္း ၉၀,၀၀၀)

ဟုိင္ယန္ တိုက္ဖြန္းမုန္တုိင္းဒဏ္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္၊ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားကို အစိုးရရံုးဌာနသို႔ ကူညီေပးျခင္း (ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူေပါင္း ၁၀၉၇ ဦး)။

ဟုိင္ယန္ တိုက္ဖြန္းမုန္တုိင္းဒဏ္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္၊ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားကို အစိုးရရံုးဌာနသို႔ ကူညီေပးျခင္း (ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူေပါင္း ၁၀၉၇ ဦး)။

ထိုင္းႏုငိ ္ငံ၊ ဘန္ေကာက္တြင္ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္း။

ထိုင္းႏုငိ ္ငံ၊ ဘန္ေကာက္တြင္ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္း။

၈. အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၊ ဂ်ကာတာရိွ ဘန္ဒန္ဂန္ အက္တာရာစမ္းေခ်ာင္း၌ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း။

၈. အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၊ ဂ်ကာတာရိွ ဘန္ဒန္ဂန္ အက္တာရာစမ္းေခ်ာင္း၌ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း။

ဆင္ဟူပါလ္ေခ်ာ့ခ္ႏွင့္ ေက့ဗ္ရီတုိ႔တြင္ မူလတန္းေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေရကန္၊ သန္႔စင္ခန္းတို႔ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသံုး ပရိေဘာဂမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း (“အေမ၏ေက်ာင္း” စီမံကိန္း)။

ဆင္ဟူပါလ္ေခ်ာ့ခ္ႏွင့္ ေက့ဗ္ရီတုိ႔တြင္ မူလတန္းေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေရကန္၊ သန္႔စင္ခန္းတို႔ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသံုး ပရိေဘာဂမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း (“အေမ၏ေက်ာင္း” စီမံကိန္း)။

နီေပါႏုငိ ္ငံရိွ ေျမငလ်င္ဒဏ္ခံေဒသေပါင္း (၇၀၀) အတြက္ ေျမငလ်င္ဒဏ္ေလ်ာ့ပါးသက္သာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား(ထိုႏွစ္တြင္ ပါ၀င္သူေပါင္း ၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္)။ ဟိမ၀ႏာၱရိွ ေ၀းလံေသာေတာင္ေပၚရြာမ်ားရိွ မိသားစု (၁,၀၀၀) ထံသို႔ အစားအစာမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း (ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ၁၄ ႀကိမ္)။

နီေပါႏုငိ ္ငံရိွ ေျမငလ်င္ဒဏ္ခံေဒသေပါင္း (၇၀၀) အတြက္ ေျမငလ်င္ဒဏ္ေလ်ာ့ပါးသက္သာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား(ထိုႏွစ္တြင္ ပါ၀င္သူေပါင္း ၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္)။ ဟိမ၀ႏာၱရိွ ေ၀းလံေသာေတာင္ေပၚရြာမ်ားရိွ မိသားစု (၁,၀၀၀) ထံသို႔ အစားအစာမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း (ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ၁၄ ႀကိမ္)။

မိသားစု site ကို

Top